Jun 17

Садржај и начин полагања завршног испита

Завршни испит

Преузмите документУпутство за ученике

Преузмите документУпутство за родитеље (старатеље)

На завршном испиту се проверава знање и умење из српског, односно матерњег језика, математике и из пет наставних предмета из природних и друштвених наука (комбиновани тест) писменом израдом задатака.

Првог дана полаже се српски, односно матерњи језик, другог дана математика, а трећег дана комбиновани тест. Испити почињу у 10:00 часова и трају до 12:00 часова. Изузетно, уколико је испит почео са закашњењем, време испита се продужава тако да израда теста траје 120 минута.

Сви ученици решавају задатке истог садржаја и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин прегледања и контрола), осим ученика који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима, ученика који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења завршног испита и одраслих. Ови ученици, односно одрасли полажу завршни испит под посебним условима, односно у складу са њиховим могућностима и потребама. Опис услова налази се у Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита на крају обавезног образовања за ученике којима је потребна додатна образовна подршка (Прилог 11) и у Смерницама за планирање, организовање и спровођење завршног испита за школе које остварују програм основног образовања одраслих (Прилог 12).

За сваког ученика коме се садржај и начин полагања завршног испита прилагођавају, школе достављају потребне податке одговарајућој школској управи на посебним обрасцима (Образац 2 и 3) у складу са календаром испитних активности.

На основу Правилника о измени правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 1/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари  из српског, односно матерњег језика највише 16 бодова, из математике највише 16 бодова и на комбинованом тесту највише 8 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака. У складу са Упутством за прегледање, у потпуности тачно решен задатак рачуна се као 1, а делимично тачно решен задатак (када је то предвиђено Упутством) рачуна се као 0,5.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се укупан број тачно решених задатака на тесту множи одговарајућим коефицијентом и то:

– за српски, односно матерњи језик и математику коефицијент је 0,8

– за комбиновани тест коефицијент је 0,4.

То значи да ће ученик који тачно реши свих 20 задатака из српског, односно матерњег језика моћи да оствари 16 бодова, што важи и за тест из математике, док ће ученик који тачно реши свих 20 задатака на комбинованом тесту моћи да оствари 8 бодова. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

Sep 27

Ноћ истраживача

Дана, 27.9.2013.године  Основна школа „Светозар Марковић“  у Лапову биће домаћин истраживачима.

noc istrazivaca 2013

“Ноћ истраживача” је једнодневни спектакл који се одржава истог дана у целој Европи.

Буди део најзабавније промоције науке!

Дођи, данас  од 16-20 часова у основну школу и доживи науку на другачији начин!!!

IMG_6696

Ноћ истраживача 2013. у Свеозару