Правила понашања ученика

Преузмите документ: Кућни ред школе

Ученик има обавезу да:

 • Редовно похађа наставу и извршава школске обавезе
 • Поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе
 • Свесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и звештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље
 • У поступку оцењивања покаже своје право знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи
 • Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника
 • Поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи
 • Благовремено правда изостанке
 • Чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија
 • Стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике

Ученику је у школи забрањено да:

 • Уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини
 • Уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика
 • Самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе
 • Пуши у просторијама школе
 • Задржава се у ходницима за време часа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>